Condicions generals - AulaEmiAulaEmi

Condicions generals

1. L’import de la matrícula és anual. Les persones que es matriculin abans del 25 de juliol tindran un 25% de descompte. En cas que es matriculi més d’un membre d’una mateixa família o es porti un amic, es pagarà una sola matrícula.

2. Els alumnes de més d’11 anys que vulguin fer un idioma que ja hagin estudiat prèviament, hauran de fer igualment una prova de nivell abans de matricular-se, per tal de poder-los assignar el grup que els correspongui pel seu nivell.

3. En el moment de fer la inscripció, els alumnes hauran d’abonar l’import de la matrícula i facilitar-nos les seves dades bancàries. Un cop la inscripció s’hagi formalitzat no es retornaran els diners. Si els alumnes es donen de baixa per malaltia o per una causa de força major, i aquest fet es produeix abans de començar el curs, se’ls retornarà el 100% de l’import.

4. Les quotes mensuals s’abonaran de l’1 al 10 de cada mes. Les trimestrals s’abonaran entre els dies 1 i 10 dels mesos d’octubre, gener i abril. Les quotes que corresponguin a dos pagaments anuals s’abonaran entre els dies 1 i 10 dels mesos d’octubre i febrer. Els endarreriments en els pagamens suposaran un 5% de recàrrec. En cas de morositat, l’escola es reserva el dret de donar de baixa l’alumne automàticament.

5. Els alumnes que per motius personals no puguin assistir al curs durant 2 o 3 mesos, hauran de pagar una quota de manteniment de 10 € al mes.

6. Els rebuts que siguin retornats s’hauran d’abonar amb les despeses bancàries corresponents i en un termini màxim de 10 dies. Si no, es procedirà a donar de baixa l’alumne.

7. Els alumnes que tinguin intenció de canviar la forma de pagament de les seves quotes, ho hauran de notificar a l’escola amb 15 dies d’antelació.

8. Els alumnes que tinguin intenció de donar-se de baixa ho hauran de comunicar expressament a l’escola. La no-assistència no s’entendrà com a baixa de l’alumne. Per tant, les classes que l’alumne no atengui se seguiran cobrant normalment fins que se’ns en comuniqui la baixa, i l’escola es reserva el dret de reclamar-ne l’import en tot moment.

9. Les classes que els alumnes perdin per causes alienes a l’escola no es descomptaran de l’import del curs ni es recuperaran. Els dies festius, locals i nacionals no es consideraran dies recuperables.

10. Els germans i famílies nombroses es beneficiaran d’un 5% de descompte en les seves quotes.  Així com també els alumnes que estiguin a l’atur. Aquests descomptes no són acumulables.

11. La Direcció es reserva el dret d’anul·lar o modificar l’horari dels cursos que no disposin de 5 alumnes com a mínim. Si durant el curs, qualsevol grup format per un mínim de 5 alumnes es redueix, la resta del grup haurà d’abonar la quota necessària per cobrir l’import corresponent a 5 alumnes. En cas contrari, el curs es podrà anul·lar o reduir les  hores de classe.

12. El número màxim d’alumnes per classe és de 12. En casos excepcionals de força major aquest número pot variar lleugerament. No es pot garantir el mateix professor durant tot el curs.

13. Els alumnes podran llogar de forma gratuïta els DVDs i els llibres que l’escola posa a la seva disposició durant una setmana i quinze dies, respectivament. Els alumnes que perdin, espatllin o no tornin el material al cap d’un mes seran penalitzats amb 10 €.

 14. Material docent: Per a un rendiment òptim de les classes, i sempre que el professor ho consideri oportú, els alumnes hauran d’adquirir els llibres d’estudi corresponents al seu curs i nivell, que correran a càrrec seu.

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

  • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
  • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
  • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
  • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
  • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
  • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
  • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
  • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.